Fin Ch Aras Vom Deutener Myhlenteich
Aldo V. Seidenweber Zu Krefela X Jennifer V. Findling


Jennifer V. Findling